Terms & Conditions

 • Home
 • Terms & Conditions

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. The Milk Minimalist: de gebruiker van deze algemene voorwaarden
 2. klant: de wederpartij die via de website een bestelling plaatst bij The Milk Minimalist;
 3. overeenkomst: de overeenkomst tussen The Milk Minimalist en de klant;
 4. website: de website www.themilkminimalist.com

 

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst die via de website tussen The Milk Minimalist en de klant tot stand komt.

 

Artikel 3. Aanbieding

3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

3.2. De op de website vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw en exclusief verzendkosten.

3.3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

3.4. Afbeeldingen, prijzen en verder door The Milk Minimalist verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden The Milk Minimalist niet.

3.5. The Milk Minimalist is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings of op de website.

3.6. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

 

Artikel 4. Afbeeldingen

4.1. Alle afbeeldingen en gegevens, betreffende afmetingen, kleuren, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

 

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst

5.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de gehele bestelprocedure via de website heeft doorlopen.

5.2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt The Milk Minimalist de klant via de e-mail een bevestiging dat The Milk Minimalist de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigingse-mail is het bestelnummer van de klant opgenomen.

 

Artikel 6. Account

6.1. De klant kan op de website een account aanmaken middels het invullen van het online registratieformulier.

6.2. Het wachtwoord en de gebruikersnaam die de klant gebruikt om in te loggen op de website dient de klant geheim te houden.

 

Artikel 7. Betaling

7.1. De klant kan de via de website bestelde producten betalen:

 1. middels iDEAL;
 2. middels creditcard;
 3. door het factuurbedrag over te maken op het door The Milk Minimalist kenbaar gemaakt bankrekeningnummer;
 4. via PayPal. Indien u dit wenst verzoeken wij u een mail te sturen naar  shop@themilkminimalist.commet een verzoek om een creditcardbetaling.

7.2. Na ontvangst van de betaling, gaat The Milk Minimalist over tot het uitvoeren van de bestelling en stuurt The Milk Minimalist de klant een e-mail dat de betaling is ontvangen.

 

Artikel 8. Levering

8.1. De door The Milk Minimalist opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

8.2. De hoogte van de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, via de website aan de klant kenbaar gemaakt.

8.3. Het is mogelijk de bestelling bij The Milk Minimalist op te halen. Tijdens het bestellen van de producten kan de klant voor deze optie kiezen. Wenst de klant de bestelling op te halen, dan stuurt The Milk Minimalist de klant een e-mail wanneer de bestelling gereed is en zal met de klant een afspraak worden gemaakt.

 

Artikel 9. Kortingscode

9.1. De geldigheidsduur van de kortingscode staat in de e-mail vermeld waarin de kortingscode wordt verstrekt. Na het verstrijken van de geldigheidsduur kan de kortingscode niet meer gebruikt worden.

9.2. De kortingscode is niet inwisselbaar voor geld.

 

Artikel 10. Herroepingsrecht

10.1. De klant heeft het recht gedurende 14 dagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt, onveranderd, ongewassen en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, etc.

10.2. Het pakket met de producten die de klant wenst te retourneren dient binnen 14 dagen na de levering aan de klant bij The Milk Minimalist te worden aangeboden door de postbezorger. Producten die niet binnen deze termijn worden aangeboden worden door The Milk Minimalist niet geaccepteerd.

10.3. De klant dient via de e-mail, binnen 7 dagen na de levering van de bestelling, naar het e-mailadres  shop@themilkminimalist.comeen beroep te doen op zijn herroepingsrecht. In deze e-mail dient de klant de volgende gegevens te vermelden:

 1. zijn contactgegevens;
 2. het bestelnummer;
 3. de producten die hij wenst te retourneren.

Bij de aflevering van de bestelde producten wordt de klant schriftelijk gewezen op de vereisten voor gebruikmaking van het ontbindingsrecht.

10.4. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de koper.

10.5. Indien de klant ervoor heeft gekozen dat hij de producten ophaalt bij The Milk Minimalist, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst op het moment dat hij de producten komt ophalen te ontbinden.

10.6. The Milk Minimalist zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten reeds betaalde gelden restitueren.

 

Artikel 11. Ruilen van een product

11.1. De klant heeft de mogelijkheid om een geleverd product te ruilen voor een andere maat, indien voorradig, of voor een ander product. Items die zijn gekocht met een korting van meer dan 30% kunnen alleen worden geruild voor een ander product of een tegoedbon.

11.2. Het product dat de klant omruilt, dient binnen 14 dagen na de levering aan de klant ongebruikt, onveranderd, ongewassen en voorzien van zijn originele labels, verpakking, etc. door de postbezorger aan The Milk Minimalist te worden aangeboden. Pakketten die niet binnen deze termijn worden aangeboden worden door The Milk Minimalist niet geaccepteerd.

11.3. Om een product te kunnen ruilen dient de klant, binnen 7 dagen na de levering van de bestelling, een e-mail te sturen naar het e-mailadres shop@themilkminimalist.com. In deze e-mail dient de klant de volgende gegevens te vermelden:

 1. zijn contactgegevens;
 2. het bestelnummer;
 3. de producten die hij wenst te retourneren.
 4. de producten die hij in ruil voor de geretourneerde producten wenst te ontvangen.

11.4. De verzendkosten van het retourneren van het product dat omgeruild wordt en de verzendkosten van de nieuwe bestelling zijn voor rekening van de koper.

11.5. Indien de nieuwe bestelling duurder is dan de retourneerde producten, dan dient de klant bij te betalen. Is de nieuwe bestelling goedkoper, dan de retourneerde producten, dan zal het te veel betaalde door The Milk Minimalist binnen 14 dagen na ontvangst van de retourneerde producten aan de klant worden terugbetaald.

Artikel 12. Klachten en vragen over de bestelling

12.1. Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na de levering aan The Milk Minimalist gemeld te worden. Indien de klant het pakket met daarin het product accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont of indien de klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij The Milk Minimalist meldt, dan is The Milk Minimalist niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek.

12.2. Vragen over de bestelling of klachten kan de klant melden bij:

shop@themilkminimalist.com

12.3. Klachten worden door The Milk Minimalist binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1. The Milk Minimalist kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven.

13.2. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. The Milk Minimalist is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

13.3. The Milk Minimalist kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die de klant lijdt doordat ongeautoriseerde derden gebruik hebben gemaakt van de inlogcodes van de klant.

13.4. The Milk Minimalist is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat The Milk Minimalist is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.5. Indien The Milk Minimalist aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van The Milk Minimalist beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

Artikel 14. Overmacht

14.1. In geval van overmacht is The Milk Minimalist niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover The Milk Minimalist als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

 

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten

15.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door The Milk Minimalist geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

15.2. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van The Milk Minimalist mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

 

Artikel 16. Geheimhouding

16.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

 

Artikel 17. Beveiliging en internet

17.1. The Milk Minimalist zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar The Milk Minimalist kan ter zake geen garantie geven.

 

Artikel 18. Slotbepalingen

18.1. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

18.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

18.3. Op elke overeenkomst tussen The Milk Minimalist en de klant is Nederlands recht van toepassing.

18.4. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en The Milk Minimalist worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar The Milk Minimalist gevestigd is. De klant heeft 1 maand de tijd nadat The Milk Minimalist zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.